VR Group toimii kilpaillussa ympäristössä

Rautateiden kotimainen tavaraliikenne avautui Euroopassa kilpailulle vuoden 2007 alussa, kun EU:n toinen rautatiepaketti pantiin täytäntöön.

VR Groupin ensimmäinen rautatielogistiikan kilpailija aloitti liikenteen syksyllä 2012. EU-tason lainsäädännöllä on jo avattu kansainvälinen matkustajaliikenne, ja komissio on ilmoittanut jatkavansa markkinoiden avaamiseen tähtäävän sääntelyn valmistelua myös kansallisen matkustajaliikenteen osalta.

Vaikka rautatieliikenteessä kilpailu on vasta alkamaisillaan, VR Group kilpailee jo monissa liiketoiminnoissaan. VR Track toimii avoimesti kilpailluilla infrarakentamisen markkinoilla.

VR Transpointin maantielogistiikka ja Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenne toimivat kovasti kilpailluilla markkinoilla, ja esimerkiksi linja-autoliikenteessä hintakilpailu kiristyy entisestään.

Matkustajaliikenteen kilpailu puolestaan tulee nähdä laajasti. Vaikka Suomessa ei toistaiseksi ole muita matkustajajunaliikenteen toimijoita, juna kilpailee jo nyt muiden liikennemuotojen, erityisesti henkilöautoilun kanssa. Kilpailu pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä avautuu vuonna 2021. Liikenteen kilpailutus käynnistyy kuitenkin jo pari vuotta tätä aiemmin. 

Suomessa junamatkustuksen osuus kaikesta matkustuksesta on vain noin 5 prosenttia henkilökilometreissä mitattuna, mikä on hieman vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin.

Henkilöauton osuus Suomessa on noin 85 prosenttia, ja autoilu on jatkanut kasvuaan. Myös junamatkustus on lisääntynyt maltillisesti, kun taas lento- ja bussimatkustaminen on vähentynyt jonkin verran. Toisaalta lentoliikenteen kova hintakilpailu vaikuttaa myös junamatkustukseen ja VR:n toimintaan.

Tavarakuljetuksissa Suomi kilpailee muiden kuljetusreittien ja muun muassa Baltian satamien kanssa.

Kilpailua raideliikenteen ja asiakkaiden hyväksi

Kaikki rautatieyritykset tarvitsevat liikenteen aloittamiseksi turvallisuustodistuksen Liikenteen turvallisuusvirastolta, toimiluvan liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä rataverkon käyttösopimuksen Liikenneviraston kanssa.

VR Groupin ensimmäinen rautatielogistiikan kilpailija aloitti toimintansa Imatran seudulla syksyllä 2012. Kolmas tavaraliikenteeseen pyrkivä rautatieyhtiö on jo saanut turvallisuustodistuksen Liikenteen turvallisuusvirastolta. Matkustajaliikenteen kilpailun odotetaan alkavan vielä tällä vuosikymmenellä.

VR Group tukee rautatieliikenteen kilpailun avaamista, kun kilpailun avaamisen edellytykset täyttyvät. Rautatieyhtiöiden yhteisenä tavoitteena tulee olla raideliikenteen osuuden lisääminen suhteessa muihin liikennemuotoihin. Rataverkon kuntoa ja välityskykyä täytyy parantaa, jotta kilpailu aidosti hyödyttäisi asiakkaita, ja jotta palvelun taso säilyy asiakkaan näkökulmasta ennallaan. Jos rataverkkoa ei kehitetä, esimerkiksi häiriötilanteiden hoito tulee entistä haastavammaksi toimijoiden määrän kasvaessa.

VR Groupissa nähdään, että kilpailussa kaikkien yhtiöiden tulee noudattaa samoja pelisääntöjä. Esimerkiksi vaunu- ja vetokaluston hankkimisen tulee olla kunkin yhtiön omalla vastuulla. Rautatielaissa on säädelty se, mitä palveluja ja millä edellytyksin määräävässä asemassa toimivan VR-konsernin täytyy kilpailijoille tarjota. VR Group toimii lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja VR:llä on sopimus, joka antaa VR:lle yksinoikeuden rautateiden kansallisessa matkustajaliikenteessä niillä rataosilla, joilla VR jo harjoittaa matkustajaliikennettä. Sopimus on voimassa vuoteen 2024 saakka. Vastineeksi yksinoikeudesta ministeriö on asettanut VR:lle matkustajaliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen ja edellytyksen mittavista kalustoinvestoinneista.

Selvityksiä matkustajaliikenteen kilpailuttamisesta

Kotimaisen matkustajaliikenteen kilpailun avaamista Suomessa on selvitetty. Liikenneministeri Anu Vehviläisen asettaman työryhmän selvitys valmistui keväällä 2010. Liikenne- ja viestintäministeriön Juha Honkatukialta tilaama selvitys saatiin vuonna 2012

Vehviläisen asettama työryhmä kävi läpi toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä järjestelyjä, joita kilpailun avaaminen Suomessa edellyttäisi. Työryhmä esitti, että rautateiden matkustajaliikenteen kilpailun avaamisessa edettäisiin vaiheittain ja että mahdollinen kilpailuttaminen tapahtuisi palvelukokonaisuus kerrallaan. Työryhmän mukaan kilpailuttaminen olisi järkevää aloittaa pääkaupunkiseudun lähiliikenteestä.

Juha Honkatukian tehtävänä oli laatia kokonaistaloudellinen arvio kilpailun avaamisen vaikutuksista kokonaistehokkuuden, rautatieturvallisuuden, palveluiden saatavuuden, henkilöstön aseman sekä asiakkaiden näkökulmista kestävä kehitys huomioon ottaen. Selvityksessä tarkasteltiin myös kokemuksia kilpailun avaamisesta eri Euroopan maissa.

Honkatukian selvityksen mukaan kilpailun avaamista Suomessa ei kannata kiirehtiä. Esimerkiksi läpinäkyvyyttä tulee selvityksen mukaan lisätä toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Myös rataverkon pullonkaulojen poistamista pidettiin ehdottoman tärkeänä. Honkatukian selvityksen mukaan kilpailuttamisen onnistuminen edellyttää merkittäviä investointeja rataverkkoon.